Veilingvoorwaarden van de Stichting Veulenveiling Maren-Kessel 2019

Algemeen

1.1 Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle relaties en overeenkomsten tussen Stichting en Koper, Koper en Verkoper met betrekking tot via de Stichting op een Veulenveiling aangeboden Veulens, alsmede alle relaties en overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

1.2 Op deze Veilingvoorwaarden en de in artikel 1.1 genoemde overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.3 De veilingvoorwaarden zullen in elk geval voor aanvang van de Veulenveiling door of vanwege de Stichting of Veilingmeester worden kenbaar gemaakt aan de veilingbezoekers. Voorts zijn deze veilingvoorwaarden opgenomen in de veilingcatalogus van de Veulenveiling. Eenieder die aan de Veulenveiling deelneemt, geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

1.4 Aan de in artikel 2 van deze Veilingvoorwaarden met een hoofdletter aangegeven begrippen komt in deze Veilingvoorwaarden de daarachter vermelde betekenis toe. 

 

Definities

2a. KOPER: natuurlijk persoon of rechtspersoon, die als koper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een veulen tijdens de veulenveiling.

b. NOTARIS: de notaris, die naast de Veilingmeester toezicht houdt op een goed verloop van de Veiling.

c. STICHTING: de Stichting Veulenveiling Maren-Kessel, statutair gevestigd te Oss.

d. VEILINGCOMMISSIE: commissie, die door de Stichting onder haar verantwoordelijkheid wordt belast met het organiseren van de Veulenveiling.

e. VERKOPER: natuurlijk persoon of rechtspersoon, die als verkoper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een Veulen tijdens de Veulenveiling.

f. VEULEN: een door de Veilingcommissie voor de Veulenveiling aangewezen veulen.

g. VEULENVEILING: de door de Stichting jaarlijks georganiseerde veiling ten verkoop van veulens.

 

h. VEILINGMEESTER: een door de Stichting aangewezen functionaris, die de Veulenveiling leidt.  

 

 

3. De Veulenveiling wordt georganiseerd door de Stichting.

 

Koopovereenkomst

4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de Stichting het bod van de Koper heeft geaccepteerd, dan wel het Veulen aan de Koper heeft toegeslagen.

4.2 Alle Veulens worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het moment van toewijzing bevinden.

4.3 De Stichting is door de Verkoper schriftelijk gevolmachtigd om in naam en voor rekening en risico van de Verkoper het Veulen te verkopen.

4.4 De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen de Verkoper en de Koper, onder de verplichting voor de Verkoper en de Koper de in deze Veilingvoorwaarden bepaalde veilingkosten aan de Stichting te voldoen.

4.5 Door het aanbieden van het Veulen ter Veiling, verklaart de Verkoper dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn die het Veulen ongeschikt maken voor een normaal gebruik als Veulen. Verkoper staat er verder voor in dat het Veulen niet onder invloed is van verboden stoffen als voorkomend op de meest recente lijst van verboden stoffen van de Fédération Equestre Internationale (FEI) en niet lijdt aan één van de stalgebreken luchtzuigen, weven of kribbebijten.

4.6 De Stichting biedt door een presentatie voorafgaand aan de Veiling de Koper de mogelijkheid een eigen oordeel te vormen over het Veulen en de mate waarin het Veulen overeenkomt met zijn wensen gelet op de door de Koper voorgenomen specifieke gebruiksdoeleinden. De Koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst, onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen.

4.7 De Stichting selecteert een Veulen op kwaliteit van exterieur en afstamming. Voorafgaand aan de Veiling heeft de Verkoper een verklaring van een dierenarts overgelegd inhoudende dat deze het Veulen klinisch gezond acht. Een röntgenologische keuring heeft niet plaatsgevonden. Eveneens heeft geen onderzoek op de aanwezigheid van verboden stoffen plaatsgevonden. 

 

Omzetbelasting

5 Op de totstandgekomen koopovereenkomsten is voor de heffing van omzetbelasting de veilingregeling als bedoeld in artikel 3 vierde lid Wet op de Omzetbelasting 1968 van toepassing. 

 

De wijze van veilen

6.1 De Veulenveiling vindt plaats onder de leiding van een door de Stichting daartoe aangewezen Veilingmeester.

6.2 De Veulens worden bij opbod verkocht. De aanbieding van de te veilen veulens vindt in catalogusvolgorde plaats. De catalogusvolgorde wordt door de Stichting aan de hand van loting bepaald.

6.3 Het bieden geschiedt door het opsteken van de catalogus. Er wordt, tenzij de Veilingmeester anders aangeeft tot een bedrag van € 10.000 geboden in bedragen van         € 250 (zegge: tweehonderdenvijftig euro), vervolgens van € 500 (zegge: vijfhonderd euro) tot € 20.000 en vervolgens van € 1.000 (zegge: duizend euro). De Stichting (c.q. de Veilingmeester) behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bieder te weigeren. De bedragen, die de Veilingmeester noemt, zijn exclusief BTW.

6.4 Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden totdat een hoger bod wordt geaccepteerd.

6.5 Indien de Veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen.

6.6 Koper dient zich op eerste verzoek van de Stichting te legitimeren.

6.7 De Notaris zal voor zover mogelijk en nodig feiten met betrekken tot het bieden en het goede verloop daarvan vastleggen. Eventuele geschillen die daarop betrekking hebben, worden door de Notaris en de Veilingmeester in samenspraak bindend beslist.

6.8 De Stichting heeft het recht om een Veulen, vermeld in de veilingcatalogus, te allen tijde alsnog te weigeren voor de daadwerkelijke veiling zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

Uitsluiting aansprakelijkheid

7.1 De Stichting sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van de Koper, Verkopers en derden en in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de navolgende gevallen.

7.2 De Stichting sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de afstamming en gezondheidstoestand van de te veilen veulens. Meer in het bijzonder wordt aansprakelijkheid uitgesloten met betrekking tot (osteochondrotische) afwijkingen in de gewrichten van het Veulen.

7.3 De Stichting is niet aansprakelijk als een in de veilingcatalogus vermeld Veulen uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden.

7.4 De Stichting is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan Veulens, paarden en andere zaken, ontstaand voorafgaand, tijdens en na de Veiling behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Stichting en/of door haar ingeschakelde (hulp-) personen of personeelsleden. 

7.5 De Stichting is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, stalling of bezichtiging, waar de veiling plaatsheeft of waar de Veulens worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Stichting en/of door haar ingeschakelde (hulp-) personen of personeelsleden.

7.6 Het betreden van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor eenieder op eigen risico.

7.7 De Stichting is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogensschade en/of indirecte schade.

7.8 De aansprakelijkheid van de Stichting is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de Verzekeraar van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Indien en voor zover geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000. 

Betaling en aflevering

8.1 De veilingkosten dienen prompt na afloop van de Veiling door de Koper contant, of op een andere nader met de Stichting overeen te komen betalingswijze, aan de Stichting te worden voldaan, zonder dat korting of verrekening is toegestaan.

8.2 De verschuldigde veilingkosten bedragen voor de koper 8 % van het hoogste uitgebrachte bod. Deze veilingkosten zijn exclusief de verschuldigde BTW.

8.3 Na afloop van de Veiling wordt er door Stichting handelend als gevolmachtigde van de Verkoper de koopovereenkomst getekend. Het origineel hiervan blijft in het bezit van de Stichting.

8.4 In de koopovereenkomst staat de verkoopsom vermeld, zowel exclusief BTW als zijnde het door de veilingmeester genoemde bedrag als inclusief met het van toepassing zijnde BTW-tarief voor het betreffende veulen.

8.5 De betaling van de koopsom inclusief BTW geschiedt rechtstreeks van Koper aan Verkoper op het moment van feitelijke aflevering. In geval van de levering vanuit een bedrijf, overhandigt de Verkoper een factuur aan de Koper bij aflevering.

8.6 Verkoper neemt de verplichting op zich om een Veulen jonger dan 4,5 maand bij de merrie te laten, zonder dat de Koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd.

8.7 Tot het moment van feitelijke levering aan de Koper blijft het Veulen voor rekening en risico van de Verkoper. Een Veulen dat op de Veulenveiling is ge-/ verkocht en toen jonger was dan 4,5 maand dient ten laatste nadat het Veulen 5,0 maand oud is, door de Koper te zijn ontvangen. Veulens die op het moment van veilen 4,5 maand of ouder zijn, dienen geleverd te zijn binnen twee weken na de veiling.

8.8 Het Veulen wordt door de Verkoper op het adres van de Koper afgeleverd of op elk door de Koper nader te bepalen adres binnen Nederland, behoudens levering op de veiling zelf. Indien Koper en/of Verkoper buiten Nederland woonachtig is/zijn, zullen Koper en Verkoper ter zake een andere regeling overeenkomen.

8.9 Het door de Verkoper voorafgaand aan de Veulenveiling aan de Stichting afgegeven registratiebewijs van het Veulen blijft in het bezit van de Stichting totdat Koper en Verkoper ten genoegen van de Stichting aan hun verplichtingen jegens elkaar en jegens de Stichting hebben voldaan.

8.10 Bij overschrijding van een genoemde betalingstermijn is de schuldenaar een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd aan de schuldeiser en komen ook de buitengerechtelijke kosten van de invordering voor zijn rekening met een minimum van

€ 300,-. 

 

Niet-nakoming, ontbinding

9.1 Indien Koper of Verkoper nalatig is of blijft in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, kan de wederpartij van de nalatige deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de nalatige.

9.2 Bij ontbinding van de overeenkomst zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij en zonder rechtelijke tussenkomst terstond opeisbare boete van € 5.000 verbeuren, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal.

9.3 In geval Koper of Verkoper niet voldoet aan zijn betalings-, afname- of leveringsverplichtingen, en zijn wederpartij geen gebruik maakt van zijn recht de koopovereenkomst te ontbinden en nakoming verlangt, zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn ter hoogte van

€ 5.000 te vermeerderen met € 500 voor elke sedertdien verstreken dag tot aan de dag van nakoming, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal.

9.4 Indien een geselecteerd veulen naar oordeel van de verkoper wegens gezondheidsredenen niet aan de veiling zal kunnen deelnemen, dan dient dit tijdig, schriftelijk en met omschrijving van de aandoening aan de Stichting te worden medegedeeld, waarna een door de Stichting aangewezen veterinair de aard van de aandoening zal vaststellen. Deze vaststelling van de veterinair is bindend. Indien de verkoper aan en naar bindend oordeel van die veterinair geen c.q. onvoldoende gelegenheid biedt het veulen (tijdig) te onderzoeken, dan wel indien het veulen door die veterinair is goedgekeurd en desondanks niet aan de veiling deelneemt, is de verkoper een vergoeding van € 2.500 ex BTW aan de Stichting verschuldigd.

9.5 Indien een geselecteerd veulen niet door de veterinaire keuring komt en niet aan de veiling deelneemt, dient de verkoper in ieder geval de door de Stichting gemaakte kosten te voldoen met een minimumbedrag van € 360,- ex. BTW.

 

(Non-) conformiteit

10.1 Indien Koper van oordeel is, dat het Veulen na feitelijke aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan Koper hierop geen beroep meer doen, indien hij Verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen drie weken nadat hij dit heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven door middel van een aangetekende brief. Indien sprake is van een “consumentenkoop” als bedoeld in artikel 7:5 BW is de kennisgeving tijdig indien deze binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking is geschied.

10.2 De Koper kan slechts een beroep doen op de aanwezigheid van één van de in artikel 4.2 genoemde stalgebreken indien door een dierenarts, gespecialiseerd in het keuren van paarden, binnen een periode van 48 uur na feitelijke aflevering van het Veulen de aanwezigheid van het stalgebrek wordt geconstateerd en de dierenarts daaromtrent een schriftelijke verklaring heeft afgelegd, inhoudende dat dit stalgebrek naar zijn deskundig oordeel bestond voor de datum van feitelijke aflevering.

 

Diversen

11. Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één of meerdere bepalingen van deze Veilingvoorwaarden laten geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval worden tussen Koper, Verkoper en/of Stichting vervangende bepalingen overeengekomen, die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) zoveel mogelijk benaderen. 

 

Geschillen

12. In geval van geschillen is de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van het geschil, tenzij wettelijke bepalingen zich hier tegen verzetten.